สนง.กสทช.เขต21 ขอนแก่น
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
  ประกาศผลอบรมและสอบฯ
  ตรวจสอบการเป็นสมาชิกฯ
  ตรวจสอบตำรวจ จริง-ปลอม
  อบรมและสอบวิทยุฯ2562
  แบบทดสอบวิทยุฯ2561
  รายงานสภาพอากาศ
  สนง.กสทช.ภาค 1
  สนง.กสทช.ภาค 2
  สนง.กสทช.ภาค 3
  สนง.กสทช.ภาค 4
  แบบฝึกหัดพนักงาน-ขั้นต้น
  แบบฝึกหัดพนักงาน-ขั้นกลาง
  แบบฝึกหัดพนักงาน-ขั้นสูง
+++
+++
คุณเข้าชมคนที่
free counter
  บัญญัติ10 ประการ
สมัครใจอาสา
มีเวลาให้มาร่วม
เรื่องส่วนรวมต้องเป็นหลัก
ใจภักดิ์รักวงการ
อาจหาญเสียสละ
ลดละการเมือง
งดเรื่องธุรกิจ
ผูกมิตรกับทุกฝ่าย
เลิกมุ่งหมายในทิฐิ
มุ่งดำริแนวสร้างสรรค์
VR 629 (HS1TI)
 

..............
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นร่วมใจเพื่อนอาสา จังหวัดขอนแก่น
  ขอรับบริจาคสิ่งของ...
เสื้อผ้าทั้งใหม่/เก่า..เครื่องเขียนแบบเรียนอุปกรณ์กีฬา/ทุนการศึกษา
วัสดุสำหรับทำโรงเรือนผักปลอดสารพิษ..
แบ่งปันน้องๆ.ในถิ่นธุระกันดารที่ห่างไกล
ติดต่อ ( 081 545 0232 ปิยะ)
 
 
นายสุพัฒนา หงษ์สายพิน E20OJU
นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น
นายเดชไท ไทเหนือสิงห์
รองนายกฯ HS4DFT
นายศรัณย์ อินทรกำแหง
รองนายกฯ HS4AIM
นายปิยะ หร่อยดา
รองนายกฯ E23HVL
นส.นิมิต ตราชู
รองนายกฯ E25HAF
กิจการวิทยุสมัครเล่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคม และความปลอดภัยของประเทศชาติ
ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทย
ฝึกฝนพนักงานวิทยุให้มีความรู้ ความชำนาญยิ่งๆขึ้นไป
เพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสำรอง ไว้ใช้ประโยชน์ในยามฉุกเฉิน
สร้างชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงการวิทยุระหว่างประเทศ
 
พูดคุย ฝากข้อความ สัพเพเหระ
 
www.hs4ak.com Powerby: HS4IEK MTV_khonkaen Tel.081 546 9722
  สงวนลิขสิทธิ์ 10 กรกฎาคม 2562 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 22 หมู่ 7 บ้านหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น